Disclaimer

Eos Wetenschap VZW besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan Eos Wetenschap VZW niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel, waarvoor u de informatie raadpleegt.

Beweringen en meningen, geuit op deze webste in artikelen of op forums, en andere mededelingen op deze website, zijn van de persoon die aan het woord is (bijv. geïnterviewde, forumlid, auteur) en behoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met die van Eos Wetenschap VZW.

Eos Wetenschap VZW sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website dan wel met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Evenmin is Eos Wetenschap VZW aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen.

De website wordt dagelijks voorzien van nieuwe informatie. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Eos Wetenschap VZW acht het raadzaam dat de gebruiker onafhankelijk andere bronnen raadpleegt en onderzoekt alvorens voor gebruik van via de website van Eos Wetenschap VZW verkregen informatie.

–––––

Intellectuele eigendomsrechten

Bij Eos Wetenschap VZW rusten alle rechten op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten, voorzover deze rechten niet berusten bij derden, die in samenwerking met Eos Wetenschap VZW hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld .

Eos Wetenschap VZW behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Eos Wetenschap VZW en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten.

De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Eos Wetenschap VZW is het niet toegestaan deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij Eos Wetenschap VZW, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Eos Wetenschap VZW is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

------------

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tek stbestand dat door een server wordt   eplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.